пї ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติที่มาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

          ประวัติโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเรียบเรียงจากข้อเขียน ดร.ธำรงค์  น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้เรียบเรียงไว้ในความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาลศึกษาและที่มา ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

          - ปี พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ของรัฐเต็มรูปแบบขึ้น เพราะก่อนหน้านี้การอนุบาลศึกษาของไทยมีโรงเรียนที่จัดสอนชั้นอนุบาลเป็น โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง คือ โรงเรียนมาแตร์เดอี และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยมีการประกาศรับสมัครผู้สนใจเพื่อสอบชิงทุนไปศึกษาและดูงานด้านการอนุบาล ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ นางจิตรา  ทองแถม ณ อยุธยา (คุฯหญิงจิตรา  ทองแถม ณ อยุธยา) เมื่อกลับจากการศึกษาและดูงาน ได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ในบริเวณโรงเรียนการเรือนพระนคร (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2483 ซึ่งถือเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ

          - กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ให้ครบทุกจังหวัด ในปี พ.ศ. 2486 จึงมอบหมายให้นางสาวเบญจา  ตุงคะสิริ (คุณหญิงเบญจา  แสงมะลิ) ซึ่งได้รับทุนไปศึกษาด้านอนุบาลศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกฝึกหัดครูอนุบาล ซึ่งนางสาวเบญจา  ตุงคะสิริ (คุณหญิงเบญจา  แสงมะลิ) ถือเป็นหนึ่งใ

นสี่ของผู้ได้รับทุนไปศึกษาด้านการอนุบาลศึกษาที่ ประเทศญี่ปุ่นรุ่นแรก อีกสามคน คือ นางสาวสมถวิล  สวนสำอาง  นางสาวสวัสวดี  วรรณโกวิท  และนางสาวเอื้อนทิพย์  เปรมโยธิน

          - ปี พ.ศ. 2484 ได้เปิดแผนกฝึกหัดครู โดยรับนักเรียนฝึกหัดครูเข้าศึกษาวิชาอนุบาล หลักสูตร 1 ปี

          โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 80 โรงเรียน (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ยังไม่รวมจังหวัดบึงกาฬ) โดยแต่ละจังหวัดจะมีโรงเรียนอนุบาลจังหวัดละ 1 โรงเรียน ยกเว้นกรุงเทพมหานครมี 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และโรงเรียนอนุบาลสามเสน และจังหวัดพิจิตรมี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร และโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" (ซึ่งเป็นบ้านเกิดคุณหญิงเบญจา  แสงมะลิ)

          นอกจากนี้ยังมีชื่อโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่มีชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ ใช้ชื่อจังหวัดเพียงอย่างเดียว คือ โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน (ชื่อโรงเรียนได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล/0741 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2507)  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดอุทัยธานี  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ลำปาง

          โรงเรียนอนุบาลพังงามีพื้นที่  21 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ 3  บ้านท้ายทอย  ต.ถ้ำน้ำผุด  อ.เมืองพังงา จ.พังงา มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์  และอาคารประกอบ อื่นๆ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งหมด 815,760 บาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

          โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นอนุบาล 1 มีจำนวน 4 ห้องเรียน ชั้นอนุบาล 2 มีจำนวน 4 ห้องเรียน และระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีจำนวนห้องเรียนชั้นละ 5 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีจำนวนห้องเรียนชั้นละ 4 ห้องเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลเป็นรูปอักษร อ สามเหลี่ยม มีดอกบัวอยู่กลางอักษร 

สัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวชมพูล้อมรอบตัวอักษร “อ”  ซึ่งมีความหมายว่า ดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม้ที่สูงค่านำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กที่เป็นทรัพยากรที่มีค่า