สายชั้น ป.๒

๑. ชื่อ - สกุล : นางพัทธนันท์  เลิศศิริวรารัศม์


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๒/๑)


     อันดับ :
คศ.๒


     ตำแหน่งเลขที่ :
 ๖๙๖


     วุฒิการศึกษา :
 ปริญญาตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

๒. ชื่อ - สกุล : นางสุตินันท์  ทิพย์รักษ์


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๒/๒)


     อันดับ :
คศ.๓


     ตำแหน่งเลขที่ :
๒๐๑๒


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

๓. ชื่อ - สกุล : นางสาวสุปรียา  ไกรนรา


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูอัตราจ้าง (ครูประจำชั้น ป.๒/๓)


     อันดับ :
-


     ตำแหน่งเลขที่ : -


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(สังคมศึกษา)

๔. ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชนา  เหล็กแดง


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูผู้ช่วย (ครูประจำชั้น ป.๒/๔)


    อันดับ :
 ครูผู้ช่วย


    ตำแหน่งเลขที่ : ๔๖๐


    วุฒิการศึกษา :
 ปริญญาตรี วท.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)

๕. ชื่อ - สกุล : นางสาวพิรุณรัตน์  ศรีนิล


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
 ครูชำนาญการพิเศษ (ครูประจำชั้น ป.๒/๕)


    อันดับ :
 คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๕๒๑


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)

๖. ชื่อ - สกุล : นางสาวโชคดี  มณีรัตน์


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู  (ครูประจำชั้น ป.๒/๖ MEP)


     ตำแหน่งเลขที่ :
 01899
 

     วุฒิการศึกษา : ป.ตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)


     วุฒิการศึกษา :
ป.โท วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)

ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๒

๗. ชื่อ - สกุล : นางนภาพร  สุวรรณจ่าง


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ 


     อันดับ :
คศ.๓


     ตำแหน่งเลขที่ :
๑๕๐


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(ประถมศึกษา)

๘. ชื่อ - สกุล : นางไพริน  กาฬจันโท


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการ


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๖๖


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(นาฎศิลป์)

๙. ชื่อ - สกุล : นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู


     อันดับ :
คศ.๑


     ตำแหน่งเลขที่ :
๘๙


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(ดนตรี)

๑๐. ชื่อ - สกุล : นางสาวสาริศา  ไชยสมบัติ


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครู


     อันดับ :
 คศ.๑


     ตำแหน่งเลขที่ :
 ๑๓๐


     วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)


     วุฒิการศึกษา : ป.โท ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

01899