пї สายชั้น ป.๒

สายชั้น ป.๒

๑. ชื่อ - สกุล : นางสาวพรผกา  แสวงกิจ


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๒/๑ EP)

     อันดับ : คศ.๒


     ตำแหน่งเลขที่ :
 


     วุฒิการศึกษา :
 ปริญญาตรี 

๒. ชื่อ - สกุล : นางสาวพิรุณรัตน์  ศรีนิล


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
 ครูชำนาญการพิเศษ (ครูประจำชั้น ป.๒/๒ ห้องเรียนโครงการวิทย์-คณิต)


    อันดับ :
 คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
 ๕๒๑


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)

๓. ชื่อ - สกุล : นางสุตินันท์  ทิพย์รักษ์


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :           
 (ครูประจำชั้น ป.๒/๓)


     อันดับ :
 


     ตำแหน่งเลขที่ : 


     วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี

๔. ชื่อ - สกุล : นางสาวฤตินันท์  นาคพันธ์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๒/๔)


    อันดับ :
 


    ตำแหน่งเลขที่ : 


    วุฒิการศึกษา :
 ปริญญาตรี วท.บ.

๕. ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชนา  เหล็กแดง


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครู (ครูประจำชั้น ป.๒/๕)


    อันดับ :
 


    ตำแหน่งเลขที่ : ๔๖๐


    วุฒิการศึกษา :
 ปริญญาตรี วท.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)

๖. ชื่อ - สกุล : นายกวีวัตน์  เจริญงาน


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู  (ครูประจำชั้น ป.๒/๖)


     ตำแหน่งเลขที่ :
 
 

     วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๒

๗. ชื่อ - สกุล : ว่าที่ รต. หญิงอาภาวัลย์  พันธ์ศุภะ


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 


     อันดับ :
 


     ตำแหน่งเลขที่ :
 


     วุฒิการศึกษา :
 

๘.  ชื่อ - สกุล : นางพัทธนันท์  เลิศศิริวรารัศม์


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการ 


     อันดับ :
 คศ.๒


     ตำแหน่งเลขที่ :
 ๖๙๖


     วุฒิการศึกษา :
 ปริญญาตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)


01899