пї สายชั้น ป.๑

สายชั้น ป.๑

๑. ชื่อ - สกุล : นางสาวภานุชนาถ  ทองแจ้ง


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูผู้ช่วย (ครูประจำชั้น ป.๑/๑ EP)


    อันดับ :
 ครูผู้ช่วย


    ตำแหน่งเลขที่ :
 


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี 


                       

๒. ชื่อ - สกุล : นางสาวอ้อมทิพย์  ดุลยเกษม


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ครู (ครูประจำชั้น ป.๑/๒ ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)


    อันดับ :
 คศ.๑


    ตำแหน่งเลขที่ :
 


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี

๓. ชื่อ - สกุล : นางสาววัชราวลี  เดชจูด


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๑/๓)


อันดับ :
คศ.๑


ตำแหน่งเลขที่ :


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี

                     


๔. ชื่อ - สกุล : นางสาวณีรนุช  ทองเจิม


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๑/๔)


    อันดับ :
 


    ตำแหน่งเลขที่ :
 


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี 

๕. ชื่อ - สกุล : นางสาวเพ็ญนภา  ทองสั้น


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
 (ครูประจำชั้น ป.๑/๕)


    อันดับ :
 ครูผู้ช่วย


    ตำแหน่งเลขที่ :
 


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี 

๖. ชื่อ - สกุล : นางสาวศศินี  ปานสมุทร


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ครู (ครูประจำชั้น ป.๑/๖)


    อันดับ :
 คศ.๑


    ตำแหน่งเลขที่ :
 


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี 

๗. ชื่อ - สกุล : นายมารุต  ถนอมวรรณ


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย (ครูประจำชั้น ป.๑/๗ )


     อันดับ : ครูผู้ช่วย


     ตำแหน่งเลขที่ :
 


     วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี 

ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๑

๘.ชื่อ - สกุล : นายกิตติบดี  แก้วพิพัฒน์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู หัวหน้าสายชั้น ป.1


    อันดับ :
 คศ.๑


    ตำแหน่งเลขที่ : ๗๘๘


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

                        เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์


๙. ชื่อ - สกุล : นายสมคิด   ศรีรักษ์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ


    อันดับ : คศ.2

 
    ตำแหน่งเลขที่ :
๗๒๒


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี พุทธศาสตรบัณ​ฑิต

                        ป.โท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

O.ชื่อ - สกุล : นางสาวปิยมาศ  มาศทอง


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูผู้ช่วย


อันดับ :
 


ตำแหน่งเลขที่ : 


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี