ประกาศโรงเรียนอนุบาลพังงา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพังงา

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564