Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพังงา ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก บริหารร่วมคิด มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สายชั้น อ.3

๑.ชื่อ - สกุล : นางฐิติมา นาวีว่อง


   ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ ( ครูประจำชั้น อ.๓/๑)

                               หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ๓


   อันดับ :
คศ.๒


   ตำแหน่งเลขที่ :
๑๓๒


   วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)


๒. ชื่อ - สกุล : นางสาววัชราวลี   เดชจูด


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น อ.๓/๑)


    อันดับ : คศ.๑


    ตำแหน่งเลขที่ :
 


    วุฒิการศึกษา :
 

๓. ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี  โสมลวัฒน์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ ( ครูประจำชั้น อ.๓/๒)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
 


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

๔. ชื่อ - สกุล : นางศิยาภรณ์ พัฒน์สนิท


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น อ.๓/๓)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
 


วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)๕. ชื่อ - สกุล : นางสาวธันพร  เล็กเกลี้ยง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :  (ครูประจำชั้น อ.๓/๔)


อันดับ :
 


ตำแหน่งเลขที่ :
 


วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางชุลีพร  พูดงาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

(งานบริหารทั่วไป)

นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช

นายรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

(งานบุคคล)

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางอรพิน  สงค์ปาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล


นายสมคิด  ศรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


นายนฤทัย  จิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา