Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพังงา ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก บริหารร่วมคิด มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ประวัติผู้วิจัย นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL

3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/4 โรงเรียน

อนุบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ประจำปี การศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 35 คนที่ได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค

KWDL แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ที่เรียนโดยใช้เทคนิค KWDL และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test (Dependent) ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL เมื่อนำไปจัด

การเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/4 ของโรงเรียนอนุบาลพังงา พบว่า มีประสิทธิภาพ

E1 / E2 เท่ากับ 84.69/84.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ก่อนและหลังเรียน ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL พบว่า มีคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เช่นกัน โดยนักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านประโยชน์ที่ได้รับ

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สูงกว่า ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นลำดับแรก

รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดได้ ตามลำดับ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางชุลีพร  พูดงาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

(งานบริหารทั่วไป)

นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช

นายรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

(งานบุคคล)

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางอรพิน  สงค์ปาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล


นายสมคิด  ศรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


นายนฤทัย  จิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา