Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพังงา ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก บริหารร่วมคิด มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะ ชุดการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ครูอรพิน  สงค์ปาน)

ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    หน่วยที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุดที่ 1  ดอกและการถ่ายละอองเรณู (ครูขวัญเรือน ขจรจิตร)

แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ว15201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูขวัญเรือน ขจรจิตร)

คลิปวิดีโอประกอบการชุดการสอน หน่วยที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุดที่ 1  ดอกและการถ่ายละอองเรณู (ครูขวัญเรือน ขจรจิตร)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางชุลีพร  พูดงาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

(งานบริหารทั่วไป)

นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช

นายรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

(งานบุคคล)

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางอรพิน  สงค์ปาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล


นายสมคิด  ศรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


นายนฤทัย  จิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา