Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... สามัคคี มีวินัย  ใฝศึกษา พัฒนาอนามัย    วิสัยทัศน์... ภายในปี พ.ศ.2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากลเป็นพลโลก และยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สัญลักษณ์อาเซียน

          เป็นรวงข้าวสีเหลือง 10 มัด หมายถึง การที่ประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
พื้นที่วงกลมสีแดง ขอบสีขาวและน้ําเงิน ซึ่งแสดงถึงความ เป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคําว่า "asean" สีน้ําเงินอยู่ใต้ภาพ อันแสดงถึง ความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และ ความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
          สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีสําคัญที่ปรากฎ ในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดย

          สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

          สีแดง หมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า

          สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอรอุมา   ทองสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network